Posledné príspevky otázok a odpovedí

Počet online

Máme online 23 hostí 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
KLINICKÁ LOGOPÉDIA ODBORNÝ PROFIL PhDr. Zuzana Vicenová
English (United Kingdom)Slovak (Slovenská republika)

PhDr. Zuzana Vicenová

PRACOVNÉ ZAMERANIE: vicenova-zuzana

 • raná intervencia u detí,
 • špecificky narušený vývin reči,
 • poruchy výslovnosti

Pracovné skúsenosti:

 • Od 26.júna 2017 – súčasnosť: klinický logopéd v Ambulancii klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o.
 • od 5.9.2011 – 26.jún 2017: logopéd v Ambulancii Klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.
 • 2009 – 2011: výskumný asistent v Medzinárodnom projekte ELDEL (A Marie-Curie Initial Training Network on the scientific study od literacy development).
 • 2008 – 2011: koterapeut logopéda u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatické poruchy reči, vývinová dysfázia, dyslália) v domácom prostredí.

 

  

VZDELANIE

Vzdelanie:

 • jún 2017: ukončenie špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Písomná práca k špecializačnej skúške: Možnosti logopedickej diagnostiky u detí raného veku od 0. – 36 mesiacov. Školiteľ: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
 • september 2015: získanie akademického titulu „doktor filozofie“, v skratke PhDr., v študijnom odbore logopédia. Rigorózna práca: Opakovanie pseudoslov ako diagnostický a skríningový nástroj v ranom a predškolskom veku u slovenských detí.
 • január 2013: zaradenie do rigorózneho štúdia v odbore logopédia, Univerzita Komenského v Bratislave.
 • júl 2012 : zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra logopédie
 • september 2011 – júl 2012: príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra logopédie
 • september 2006 – jún 2011: študentka odboru Logopédia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Diplomová práca: Možnosti aplikácie skríningového nástroja GAPS u slovenských detí. Školiteľ: Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

 

 

  

ÚČASŤ NA ŠKOLENIACH

Prehľad účasti na vzdelávacích akciách a vedeckých podujatiach:

 • 02/2017: Vývojová škála Bayleové, PhDr. Daniela Sobotková, Praha.
 • 11/2016: Kurz medicínského práva. JUDr. Ivan Humenník, PhD. Bratislava.
 • 11/2016: Včasná intervencia. Medzinárodná konferencia, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita.
 • 05/2016: Pediatric dysphagia: Assessment and Management of infants and children. prof. Joan Arvedson, PhD.
 • 01/2016: Novinky vo vokológií. prof. Kerekrétiová, PhDr. Mišíková,
 • 12/2015: Aktuálne trendy v balbutológií a jej neuropsychiatrické súvislosti. PhDr. Ľubica Štenclová, PhD., prof. MUDr. Martin Kukumberg, CSc.
 • 11/2015: Kognitívny tréning v klinicko-logopedickej praxi. PhDr. V. Šteňová, PhD.
 • 11/2015: Raná intervencia. Kapalková et al.
 • 09/2015: Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie s ťažiskom na dysfágiu po NCMP. Stephanie Daniels, PhD.
 • 04-11/2015: ABA kurzy: Párovanie a efektívnosť odmien, NET a učenie mandov v NET, Intenzívne učenie IT, Takty, Správanie a vplyv prostredia na správanie, Stravovacie problémy u detí s PAS. Mgr. Ivana Trellová, BCBA.
 • 05/2015: Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách. PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
 • 05/2015: Decision making with coplex swallowing and feeding problems in pediatrics. prof. Dr. Joan Arvedson, PhD.
 • 03/2015: Logopédia v praxi. Prípadové štúdie.
 • 02/2015: Dysfagiológia v klinicko-logopedickej praxi. PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
 • 04/2014: Včasná neurologopedická intervencia v neonatologickej praxi. Mgr. A. Kejíková.
 • 03/2014: Aplikácia lingvistiky v klinicko-logopedickej praxi. Doc. J. Marková, PhD.
 • 01/2014: ABA I. – II. prof. F. Charles Mace, PhD., BCBA-D.
 • 04/2013: Využitie ABA v terapii detí s autizmom. Mgr. Zuzana Maštenová.
 • 03/2013: Úvod do ABA, Diagnostika VB – MAPP. Mgr. Zuzana Maštenová
 • 10/2012: XIII. Medzinárodná logopedická konferencia. SAL. Vysoké Tatry.
 • 06/ 2012: Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA), Mgr. Zuzana Maštenová
 • 06/2012: Dysglosia v teórií a klinickologopedickej praxi v interdisciplinárnej spolupráci s ortodonciou. PaedDr. Papcová, Júlia.
 • 04/ 2012: Sémanticko-pragmatický syndróm. PaedDr. D. Buntová, PhD.
 • 04/2012: Problematika kŕmenia detí raného veku. Mgr. Kejíková, Anna.
 • 03/2012: Detská dysfágia. Chetana Aswathanarayana, M.A.
 • 01/2012: Logopedická intervencia pri dysfágií. PaedDr. Barbora Bunová, PhD.
 • 11/ 2011: Základy Son-Rise programu.
 • 09/ 2011: Ústna pozícia, kraniofaciálny vývin a myofunkčná korekcia. John Flutter.
 • 03/ 2011: TEKOS: Test komunikačného správania I. , II. Kapalková et al.

05/2008: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina.

  

PREDNÁŠKY

Spoluúčasť na prednáškovej činnosti:

Vicenová, Z., Kapustová, M., Bunová, B. Dvojročné dieťa „menej“ rozpráva. Kedy je menej naozaj málo? Kleiblove lekárske dni. 21.1.2016. Spolok lekárov Záhoria. Skalica

 

Bunová, B., Vávriková, A., Kapustová, M., Vicenová, Z. Vzťah hrubej motoriky, jemnej motoriky a vývinu reči u detí od 0.-3 rokov. Spolupráca klinického logopéda a detského neurológa. 22. - 23.11.2013. Odborný kurz. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov. Skalica.

 

Kapalková, S., Vicenová, Z., Polišenská, K. Nonword repetition in Slovak-speaking children: Comparison of scoring methods. 7.7.2012,  International Conference "SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis, intervention”: Varšava, Poľsko.

 

Reklamný prúžok